Wisconsin's Flu Resource - Tus Kab Mob Khaub Thuas H1N1
Wisconsin's Flu Resource

Tus Kab Mob Khaub Thuas H1N1
Horizontal Line

Tus Kab Mob Khaub Thuas H1N1 yog ib tus kab ua mob rau tib neeg. Tus kab mob no xub pom kis rau cov neeg nyob Mes Kas teb thaum lub 4 hlis xyoo 2009. Tus kab mob yuav kis ntawm ib tus neeg mus rau lwm tus ib yam nkaus li cov kab mob khaub thuas muaj raws caij nyoog kis. Cov kab mob feem ntau yog kis ntawm ib tus neeg mus rau lwm tus thaum cov neeg muaj tus mob hnoos los yog txham. Tej zaum neeg kuj kis tau tus mob los ntawm qhov kov tau tej yam thiab xws li kov tau tej thaj chaw los yog tej qhov khoom uas muaj tus kab mob nyob rau ntawd ces ho los kov lawv lub qhov ncauj los yog qhov ntswg. Yog xav paub ntxiv txog Tus Mob Khaub Thuas H1N1, mus saib CDC 2009 H1N1 Flu and You thiab Other Languages page (Lwm Hom Lus).

H1N1 Flu is a new influenza virus causing illness in people. This new virus was first detected in people in the United States in April 2009. The virus is spreading from person-to-person in the same way that regular seasonal influenza viruses spread. Flu viruses are spread mainly from person-to-person through coughing or sneezing by infected persons. Sometimes people may become infected by touching something such as a surface or object with flu viruses on it and then touching their mouth or nose. For additional information on H1N1, visit CDC 2009 H1N1 Flu and You and the Other Languages page.2-1-1 Flu Clinic Locator

Puas Muaj Lus Nug Dab Tsi? 2-1-1 Wisconsin yuav qhia rau koj paub ntau yam, nrog rau tus mob khaub thuas. Tus xov tooj 2-1-1 yuav qhia txog kev tiv thaiv tus kab mob thiab qhia cov chaw uas muaj kev pab hauv zej zos. Qhov koj hu rau 2-1-1 yog hu dawb xwb thiab yuav tsis pub leej twg paub, thiab muaj nyob thoob plaws Wisconsin. Yog koj hu lub xov tooj ntawm tes (cellular phone) es muaj teeb meem hu tsis tau, hu rau 877-947-2211.

Have Questions? 2-1-1 Wisconsin can connect you with information on a variety of subjects, including the flu. 2-1-1 service will provide information on prevention and community resources. Your call to 2-1-1 is free and confidential, and is available throughout Wisconsin. If you call from a cellular phone and encounter problems, dial 877-947-2211.

Cov Neeg Khiav Hauj Lwm Fab Kev Noj Qab Haus Huv (Health Professionals) | Cov Tsev Kawm Ntawv (Schools) | Cov Lag Luam (Businesses) | Cov Koom Haum Hauv Zos (Community Organizations) | Tus Kheej & Tsev Neeg (Individuals & Families) | Cov Lus Tso Tawm Rau Xov Xwm (Press Releases) | Cov Lus Kheev Nug (Frequently Asked Questions)

Nram qab no yog ib cov lus qhia ntxiv txog tus mob khaub thuas H1N1:

For more information about H1N1 flu:

 

Horizontal Line


Horizontal Line
Last Modified:  12/28/2009 8:12:20 AM